Geschiedenis

-1969-

SWB Midden Twente wordt als openbaar lichaam in 1969 opgericht om namens de deelnemende gemeenten de sociale werkvoorziening uit te voeren. In de jaren tot 2008 blijft dit de kerntaak van de organisatie en wordt aan zo’n 800 “medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt” passende arbeid geboden.

-2008-

Vanaf 2008 komt er een tweede kerntaak bij: re-integratie of mensontwikkeling van personen vanuit de toenmalige Wet Werk en Bijstand (WWB). Er wordt een nieuw bedrijfsonderdeel (Fitis) opgericht om de 400 – 500 re-integratietrajecten per jaar uit te voeren.

-2009-2013-

In de periode 2009-2013 wordt steeds duidelijker dat de landelijke overheid gaat kiezen voor één geïntegreerde benadering voor de brede doelgroep aan de onderkant van de arbeidsmarkt (de combinatie van de voormalige Wsw, WWB en Wajong). Via een voorgenomen Wet Werken naar Vermogen en na onderzoeken en adviezen door de commissies De Vries en Westerlaken, eindigt dat uiteindelijk in de introductie van de Participatiewet per 1 januari 2015. Deze wet betekent zowel het einde van de instroom in de sociale werkvoorziening als een zeer forse afname van de beschikbare budgetten. Kortom: er is werk aan de winkel voor de sector!

SWB Midden Twente sorteert al vroeg voor op deze ontwikkeling en besluit in 2012 tot het integreren van de onderdelen SWB en Fitis. Onder de sterke merknaam SWB wordt voor één primair proces gekozen: arbeidsontwikkeling. Dit proces wordt georganiseerd in een keten met de deelnemende gemeenten (Hengelo, Borne en Hof van Twente) en het Werkplein Twente. In deze periode wordt ook een stevige interne transitie doorgevoerd, waardoor de efficiency én effectiviteit van de organisatie sterk verbetert, onder de titel “Klaar voor de toekomst”.

-2014-2017-

In de periode 2014- 2017 wordt de gekozen strategische route voortgezet en geoptimaliseerd. Dat gebeurt op basis van de Strategienota 2014 – 2018, onder de titel “Belangrijk Werk”. Economisch is er sprake van laagconjunctuur en de werkloosheid is hoog. De beschikbare overheidsmiddelen staan onder druk en het begrip participatie doet haar intrede. SWB Midden Twente focust zich op haar ene kerntaak (arbeidsontwikkeling) en vervult een schakel-rol tussen overheid en bedrijfsleven; de slagvaardigheid, de wendbaarheid en het samenwerkend vermogen van de organisatie groeit. Er wordt onder één merknaam (SWB) gewerkt, de organisatie is in deze periode succesvol en weet zowel haar maatschappelijke doelen te behalen als haar financiële continuïteit te behouden. Ondanks de fors afgenomen overheidsbudgetten blijft de organisatie financieel gezond en organisatorisch vitaal. Ook is het bestuurlijke draagvlak groot en dat vormt een prima basis onder de toekomst van SWB Midden Twente! De toekomst is echter zeker niet zorgeloos; om de continuïteit van de organisatie te kunnen borgen wordt bewust gestreefd naar groei met beter renderende bedrijfsonderdelen en nieuwe publieke uitvoeringstaken. Op deze wijze wordt een bredere basis gebouwd en kunnen de bedrijfskosten worden “verdund”. In deze periode worden o.a. de activiteiten voor PostNL opgestart en het beheer van de Hengelose wijkwelzijnscentra overgenomen.

-2017-

Per 1 januari 2017 wordt de volgende grote stap gezet in de ontwikkeling van de organisatie; met het ontstaan van Gildebor wordt een derde gemeentelijke kerntaak gemandateerd aan SWB Midden Twente (uitvoering van beheer en onderhoud van de openbaar ruimte). Deze fundamentele verandering maakt het noodzakelijk om de gekozen strategie te actualiseren; dit proces resulteert in de Strategienota 2018 – 2022, onder de titel “Wij regelen het 1,2,3!”. We leven inmiddels in betere economische tijden; er is sprake van een verbetering van de conjunctuur en de werkloosheid is fors gedaald. We hebben te maken met een kwetsbare doelgroep, waarbij de arbeidsontwikkeling intensiever wordt en de trajectduur zal toenemen.

SWB Midden Twente heeft zich bewezen als een gerespecteerde uitvoerder van haar kerntaken, maar dient nog een volgende (kwaliteits)slag te maken. De komende periode blijven wij ons dan ook continu doorontwikkelen, waarbij we eerst de basis verder op orde brengen. De grootschalige veranderingen van de laatste jaren maken het noodzakelijk om focus aan te brengen en de kwaliteit van de gehele organisatie naar een (nog) hoger plan te brengen. Daarbij gaan we uit van de aan ons gemandateerde maatschappelijke opdrachten en willen we daadwerkelijk meerwaarde creëren voor mens en maatschappij.

Dat regelen wij 1, 2, 3,… met 1 organisatie, 2 bedrijfsonderdelen en 3 kerntaken!

Nieuws

Alex Huibers: poortwachter

Alex Huibers: poortwachter

Alex Huibers is inmiddels drie jaar portier bij Waterschap Vechtstromen, locatie Hengelo. Met een kwinkslag ontvangt hij de vele bezoekers.

Lees meer
Thomas van Leeuwen: spoorman

Thomas van Leeuwen: spoorman

Thomas van Leeuwen is technisch medewerker exploitatie bij de Stichting Museum Buurt Spoorweg in Haaksbergen. Het liefst schept hij als stoker op de locomotief de kolen in het vuur!

Lees meer
Renata Oude Voshaar: ‘Europaschool onwijs fijne school’

Renata Oude Voshaar: ‘Europaschool onwijs fijne school’

Renata Oude Voshaar is conciërge van de Europaschool in wijk Slangenbeek. Renata: “Ik verveel me geen dag.”

Lees meer
Arjan Weernink: hand- en spandiensten!

Arjan Weernink: hand- en spandiensten!

Arjan Weernink werkt met veel plezier bij Modelmakerij Delden. Zijn hoofdtaak is het schoonhouden van de werkplaats.

Lees meer
Anke Kimmels: altijd opgeruimd

Anke Kimmels: altijd opgeruimd

Bij Ikea houdt Anke Kimmels drie afdelingen netjes. Werk waar ze veel plezier in heeft.

Lees meer